กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2560-611. โครงการ "การศึกษาความเป็นชาย
ในวรรณกรรมและภาพยนตร์"

2. โครงการบรรยายสาธารณะ
ภาพยนตร์แนวนิเวศ
กับการวิจารณ์แนวนิเวศสำนึก

3. โครงการบรรยายสาธารณะ “ชีวิตติดละคร: เบื้องหลังดัดแปลงนวนิยายเป็นละครโทรทัศน์”

4. โครงการ “ตามรอยวรรณคดีกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม”
ในรายวิชา 01376456 วรรณคดีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

5. โครงการแฟนพันธุ์แท้วรรณคดี
ครั้งที่ 5

6. โครงการ
“สโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 8”

7. โครงการสรรพ์ทัศนา สรรพวิชาวัดพระเชตุพนฯ ปีที่ 4

8. โครงการแรกพบ
ภาควิชาวรรณคดี

9. โครงการ
“วรรณคดีสัมพันธ์ สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์ สามัคคี ครั้งที่ 5”


10. โครงการบรรยายพิเศษ
ชุดศัพท์กวีวิวิธ ครั้งที่ 3

11. โครงการเสวนาวรรณกรรม “จากซีไรต์ถึงยาโออิ:
ปรากฏการณ์วรรณกรรมและวัฒนธรรมไทยสมัยใหม่”

12. โครงการนัดพบเพื่อทบทวน:
นิสิตวรรณคดีพบอาจารย์ที่ปรึกษา

13. โครงการเผยแพร่ความรู้ "ความเป็นอื่นในวรรณกรรมอุษาคเนย์สมัยใหม่:
แนวคิดและบทเรียนสำหรับการสร้างเสริมชีวิตที่ดีและยั่งยืนในสังคมพหุวัฒนธรรมสำหรับประเทศไทยและอาเซียน"

14. โครงการบรรยายสาธารณะ
“สโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 7”

15. โครงการนครปฐมทัศนา: ตามรอยสุนทรภู่ผ่านนิราศพระประธม

16. โครงการประกวดอ่านกวีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษครั้งที่ 15