ผลงานบุคลากร


 

   ผลงานอาจารย์
 
  ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย (สาขาวรรณคดีไทย)
 
  อ.จิรวุฒิ กิจการุณ   (สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส)
 
  อ.ญดา สัตตะรุจาวงษ์   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
 
  ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
 
  รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม   (สาขาวรรณคดีไทย)
 
  อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
 
  อ.ดร.ฟาริส โยธาสมุทร
  (สาขาวรรณคดีไทย)
 
  ผศ.ดร.พรรณราย ชาญหิรัญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
 
  ผศ.ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา   (สาขาวรรณคดีไทย)
 
  ผศ.ดร.รัตนพล ชื่นค้า   (สาขาวรรณคดีไทย)
 
  ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
 
  อ.ดร.เอกพล เจียรพัฒนาคม   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)