รายงานการวิจัย


ตะวันออกในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ
   
ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ
   
ทวิภพ
   
บทละครเวทีสมัยใหม่ของไทยทศวรรษ 2510
   
คุณค่าของทำเนียบนักเขียนและรายชื่อวรรณคดีสยามของพระสารสาสน์พลขันธ์ต่อการศึกษาวรรณคดีไทย
โครงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรของภาควิชาวรรณคดี
 
ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง (บทคัดย่อ)
 
ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง Slideshow.pdf
   
กระบวนทัศน์สมัยใหม่ในการประมวลข้อมูลด้านวรรณคดีไทย :
ข้อสังเกตจากการศึกษา “ ทำเนียบนักเขียนไทย ” ของเยรินี
   
ประมวลการสอนของภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์:
การใช้ประโยชน์และความพึงพอใจของนิสิต
   
เลือด หยาดเหงื่อ และน้ำตา : การสร้างอัตลักษณ์คนข้ามเพศ ในนวนิยาย
เรื่อง ทางสายที่สาม ของกีรติ ชนา