การบริหารองค์กร
โครงสร้างการบริหาร


  หัวหน้าภาควิชา
ผศ.ดร.พรรณราย ชาญหิรัญ