กิจกรรมพิเศษ

 

คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดีร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตของภาควิชา ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2560


 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ล่องล้านนา: ภาษาวรรณกรรม วัฒนธรรมดนตรี สู่วิถีการท่องเที่ยว
วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561 เวลา 8.30-17.00 น.
สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร


 

โครงการ “บุพเพสันนิวาส: อดีตผันผ่าน ภาษารังสรรค์ ชวนฝันบันเทิงเริงรื่นวิถีไทย”
วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย


 

คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดีร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสที่ 1) รองศาสตราจารย์ ดร.นัทธนัย ประสานนาม สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขา Film Studies จาก University of St Andrews สหราชอาณาจักร 2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรรณราย ชาญหิรัญได้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวรรณคดีไทย และ 3)ศาสตราจารย์เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณในสาขาวรรณคดีอังกฤษ


 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “เล่าเรื่องเรื่องเล่า” ในวาระเกษียณอายุ รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2560 เวลา 8.30-16.30 น.
ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “ขับนิทานนางสิบสอง ขานทำนองพระรถเมรี: นิทานมรดกแห่งอุษาคเนย์”
วันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 - 17.00 น.
ห้องประชุมและแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 

สัมมนาอาจารย์ภาควิชาวรรณคดีปี 2559 ที่หัวหิน