บุคลากร


ภาควิชาวรรณคดีมีบุคลากรประจำ จำนวน 13 คน ประกอบด้วย
ผู้ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ 12 คน ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 คน

   อาจารย์
  ผศ.ดร.กฤตยา ณ หนองคาย (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.จิรวุฒิ กิจการุณ   (สาขาวรรณคดีฝรั่งเศส)
  อ.ดร.ญดา สัตตะรุจาวงษ์   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  ผศ.ดร.ธงรบ รื่นบรรเทิง   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.ดร.นันทนุช อุดมละมุล   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)
  อ.ดร.ฟาริส โยธาสมุทร   (สาขาวรรณคดีไทย)
  ผศ.ดร.พรรณราย ชาญหิรัญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
  ผศ.ดร.รัญวรัชญ์ กอบศิริธีร์วรา   (สาขาวรรณคดีไทย)
  ผศ.ดร.รัตนพล ชื่นค้า   (สาขาวรรณคดีไทย)
  ผศ.วัชราภรณ์ อาจหาญ   (สาขาวรรณคดีไทย)
  อ.ดร.เอกพล เจียรพัฒนาคม   (สาขาวรรณคดีอังกฤษ)

   อาจารย์พิเศษ
  ศ.เกียรติคุณกุลวดี มกราภิรมย์    
  อ.วรรณา นาวิกมูล    
  รศ.ดร.สรณัฐ ไตลังคะ    
  รศ.ดร.เสาวณิต วิงวอน    

   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  น.ส.อัญชิษฐา เรืองฤทธิ์