นิสิต


จำนวนนิสิตปัจจุบัน

ชั้นปีที่ 1
(เข้าศึกษาเมื่อ
ปีการศึกษา 2565)

ชั้นปีที่ 2
(เข้าศึกษาเมื่อ
ปีการศึกษา 2564)
ชั้นปีที่ 3
(เข้าศึกษาเมื่อ
ปีการศึกษา 2563)
ชั้นปีที่ 4
(เข้าศึกษาเมื่อ
ปีการศึกษา 2562)
(รอการยืนยัน)
  46
    54
      58
       

จำนวนนิสิตใหม่ นิสิตทั้งหมด


การรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2566 โปรดติดตามรายละเอียดได้จากเว็บไซต์

https://admission.ku.ac.th/