ตัวอย่างแผนการศึกษา


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวรรณคดี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีไทย (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนไม่เลือกเรียนสหกิจศึกษา)
สาขาวิชาเอกวรรณคดีอังกฤษ (แผนเลือกเรียนสหกิจศึกษา)