กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2554 การประชุมครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนามเป็นประธานคณะกรรมการจัดการประชุมฯ ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ อาจารย์ธงรบ รื่นบรรเทิง รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน เป็นผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์และพิจารณาบทความ อาจารย์พรรณราย ชาญหิรัญ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชราภรณ์ อาจหาญ เป็นกรรรมการ การประชุมวิชาการครั้งนี้มีคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดีร่วมนำเสนอบทความ 2 เรื่อง ได้แก่

1. เพศวิถีและอารมณ์ปรารถนาในนวนิยายเรื่อง เราลิขิต ของ ร.จันทะพิมพะ นำเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ
2. ‘เทพนาจา’: ความหมายขององค์เทพผ่านตำนานและพิธีกรรมในบริบทสังคมร่วมสมัย นำเสนอโดย อาจารย์กฤตยา ณ หนองคาย

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙ email address : lit@ku.ac.th