กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้นำชื่อเสียงสู่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2554


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙ email address : lit@ku.ac.th