กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

บุคลากรภาควิชาวรรณคดี ร่วมรับประทานอาหารและสังสันทน์ในโอกาสที่ อาจารย์พรรณทิภา ชื่นชาติ ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา Language and Culture of Thailand ณ Universität Hamburg  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ด้วยทุนส่วนตัว เมื่อปลายเดือนกันยายน 2554ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙ email address : lit@ku.ac.th