กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม รับรางวัลรองชนะเลิศดันดับสอง จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การประกอบสร้าง ‘ไทย’ ในหนังสือ Lonely Planet: การศึกษาเชิงวาทกรรม” ในกลุ่มวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ภาษาและการศึกษา)  ในการประชุมทางวิชาการพะเยาวิจัยครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ.2555 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙ email address : lit@ku.ac.th