กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

นายกสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ และคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดีร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ได้รับรางวัลดี และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสาวณิต วิงวอน ได้รับรางวัลชมเชย จากการนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2555

ผลงานที่ได้รับรางวัลของผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนามคือ “การเขียน ‘ความเป็นอื่น’ ในนวนิยายเรื่อง ฟากฟ้าสาละวิน ของหลวงวิจิตรวาทการ” อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง “ตะวันออก” ในนวนิยายของหลวงวิจิตรวาทการ ที่ได้รับทุนสนับสนุนในโครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2553 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ เป็นนักวิจัยที่ปรึกษา

ส่วนผลงานที่ได้รับรางวัลของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน คือ “ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ” ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2552
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙ email address : lit@ku.ac.th