กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เชิญชมการประกวดสุนทรพจน์  
“การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างชุมชนสันติสุข” รอบชิง
ชนะเลิศ

วันเสาร์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๘.๓๐ – ๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๙๐๔ อาคารวิทยบริการ (อาคาร KU BOOK) ใกล้ประตู งามวงศ์วาน ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน
มีผู้เข้ารอบระดับนักเรียน ๗ คน และระดับประชาน ๑๐ คน ผู้ชนะจะได้รับรางวัลเป็นเงินสดสูงสุดถึง ๓๐,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการตัดสินประกอบด้วย วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์, นิรมล เมธีสุวกุล,  ตัวแทน อพท.,  อ.ดร.วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข,  และ อ.วรรณา นาวิกมูล
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙ email address : lit@ku.ac.th