กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-เกษตรฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประชุมวิชาการครั้งนี้มีนิสิตของภาควิชาฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานจำนวน 4 เรื่อง ได้แก่

1. พื้นที่กับความปรารถนาของผู้หญิงในนวนิยายเรื่อง บ้านขนนก ของกฤษณา อโศกสิน
นำเสนอโดย นางสาวชุติกาญจน์ วงษ์สาดี และนางสาวปลายมาศ จันทร์จำเริญ บัณฑิตกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย ปีการศึกษา 2553

2. ลักษณะของมหากาวยะในสรรพสิทธิ์คำฉันท์
นำเสนอโดย นางสาวชุติมา เลิศนันทกิจ บัณฑิตกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย ปีการศึกษา 2553

3. ราชินีในซ่องโสเภณี: การสร้างอำนาจของตัวละครหญิงในนวนิยายเรื่อง สนิมสร้อย ของ 'รงค์ วงศ์สวรรค์
นำเสนอโดย นายอาชวีร์ น้อยเศรษฐี บัณฑิตกลุ่มวิชาวรรณคดีไทย ปีการศึกษา 2553

4. กลวิธีการใช้ภาษาเพื่อโน้มน้าวใจในบทบรรณาธิการในนิตยสารแฟชั่น
นำเสนอโดย นางสาวศราวดี หอมทรัพย์ นิสิตชั้นปีที่ 4 กลุ่มวิชาวรรณคดีอังกฤษ

งานศึกษาของบัณฑิตทั้งหมดมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ส่วนงานศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 4 มีอาจารย์ ดร.ปนันดา เลอเลิศยุติธรรม ภาควิชาภาษาศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ยังปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงานที่นำเสนอในการประชุมฯ และประธานกลุ่มหัวข้อ “การข้ามวัฒนธรรมในวรรณกรรม” ของการประชุมฯ ด้วย

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เลขที่ ๕๐ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ๑๐๙๐๐
โทรศัพท์ : ๐๒-๕๗๙- ๕๕๖๖-๘ ต่อ ๔๐๒ โทรสาร : ๐๒-๙๔๐-๖๙๗๙ email address : lit@ku.ac.th