Faculty of Humanities, Kasetsart University. email : lit@ku.ac.th
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวณิต วิงวอน


 
หนังสือ และตำรา

เสาวณิต วิงวอน.วรรณคดีการแสดง. ทุนสนับสนุนจากโครงการสร้างสรรค์และพัฒนาเอกสารวิชาการทางวรรณคดี ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ 2554 (กำลังดำเนินการ)

เสาวณิต วิงวอน. 2547. “หินตุ๊กตาศิลาจีนและหินในวัดโพธิ์.” ใน ตุ๊กตาศิลาจีน. กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง.

เสาวณิต วิงวอน. 2542. “วรรณกรรมยอพระเกียรติ” “รามเกียรติ์สลักหินที่วัดพระเชตุพน” “ฉันท์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง” ฯลฯ ใน สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคกลาง.(จัดพิมพ์เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ).

เสาวณิต วิงวอน. 2540. วิเคราะห์พระนิพนธ์สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชิโนรส. กรุงเทพฯ: คณะสงฆ์วัดพระเชตุพน.

เอกสารประกอบการสอนและเอกสารคำสอน

เสาวณิต วิงวอน. 2544. เอกสารคำสอนรายวิชา 376442 คติชนวิทยา. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

งานวิจัย

เสาวณิต วิงวอน และคณะ (วรรณา นาวิกมูล สรณัฐ ไตลังคะ วัชราภรณ์ อาจหาญ และพรรณทิภา ชื่นชาติ). 2554. จารึกวัดพระเชตุพน: ภูมิปัญญาไทยกับการจัดการความรู้ในสังคมไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น. โครงการเกษตรเพื่อยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ 2553.

เสาวณิต วิงวอน. 2552-2553. ปฐมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัต.ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 (กำลังดำเนินการ)

เสาวณิต วิงวอน และคณะ (วรรณา นาวิกมูล กุลวดี มกราภิรมย์ และสรณัฐ ไตลังคะ). 2549. คุณค่าของ “ทำเนียบนักเขียน” และ “รายชื่อวรรณคดีสยาม” ของพระสารสาสน์พลขันธ์ที่มีต่อการศึกษาวรรณคดีไทย.ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2549.

วรรณา นาวิมูล และคณะ (เสาวณิต วิงวอน กุลวดี มกราภิรมย์ อิราวดี ไตลังคะ และวัชราภรณ์ อาจหาญ). 2547. ชื่อบ้านนามเมืองจังหวัดตรัง. ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีรัฐร่วมเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2546-2547.

เสาวณิต วิงวอน. 2529. “หุ่นกรมพระราชวังบวรและละครเล็ก.” ใน หุ่นไทย. จักรพันธุ์ โปษยกฤต. กรุงเทพฯ: สำนักคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรม.

เสาวณิต วิงวอน. 2542. “วรรณคดีที่เกี่ยวกับน้ำตาลและอ้อยในประเทศไทย.” ใน สหวิทยาการของอ้อยและน้ำตาล. กรุงเทพฯ: บริษัทมิตรผล.

บทความวิจัย บทความวิชาการ และบทวิจารณ์

เสาวณิต วิงวอน. 2552. “ละครไทยในมุมมองนักวรรณคดี.”  ใน นัทธนัย ประสานนาม, บรรณาธิการ. ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์: วรรณกรรมกับนาฎกรรมศึกษา, หน้า 200-215. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน).

เสาวณิต วิงวอน. 2552. “รามเกียรติ์ในวิถีชีวิตไทย.” ใน อยู่คู่กาลกับโลก: การศึกษาวรรณคดี วรรณกรรม และสื่อสมัยใหม. ธเนศ เวศร์ภาดา, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

เสาวณิต วิงวอน. 2547. “วรรณคดีการแสดง: ความแตกต่างกับวรรณคดีสำหรับอ่าน.” ใน วิวิธมาล. อิราวดี ไตลังคะ, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (จัดพิมพ์เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการรองศาสตราจารย์ยุพร แสงทักษิณ)

เสาวณิต วิงวอน. 2544. “หนังละครย้อนยุค: สหวิทยาการในจินตนาการ.” ใน มนุษยศาสตร์: สหวิทยาการแห่งชีวิต, หน้า 112-119. วรรณา นาวิกมูล, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. (จัดพิมพ์ในโอกาสครบรอบ 20 ปี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

เสาวณิต วิงวอน. 2542. “ความสัมพันธ์ระหว่างมุขปาฐะกับลายลักษณ์.” ใน คติชนกับคนไทย-ไท: รวมบทความทางด้านคติชนวิทยาในบริบททางสังคม. ศิราพร ณ ถลาง และสุกัญญา ภัทราชัย, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

เสาวณิต วิงวอน. 2538. “เทวราชาและธรรมราชาในวรรณกรรมยอพระเกียรติ.” ใน วรรณกรรม-ศิลปะ สดุดี, หน้า 76-87. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เสาวณิต วิงวอน. 2538. “เลบิกอังกอร์วัต: วรรณกรรมสดุดีของเขมร.” ใน วรรณกรรม-ศิลปะ สดุดี, หน้า 88-93. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เสาวณิต วิงวอน. 2538. “พระราหูฤทธิไกรไชยชาญ.” มนุษยศาสตร์วิชาการ.

เสาวณิต วิงวอน. 2537. “สิบแปดมงกุฎ.” มนุษยศาสตร์วิชาการ. 2, 47-51.

เสาวณิต วิงวอน. 2536. “หัวเลี้ยววรรณกรรมแบบขนบนิยม.” ใน วรรณคดี-ศิลปะ ประสานศิลป์, หน้า 141- 151. กรุงเทพฯ: ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

การเสนอบทความในการประชุม สัมมนา และเสวนาวิชาการ

เสาวณิต วิงวอน. 2554. “ปฐสมสมโพธิวัดตองปุ: ความสัมพันธ์ระหว่างจิตรกรรมกับวรรณกรรมพุทธประวัติ” การประชุมวิชาการครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ ณ อาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน.

เสาวณิต วิงวอน. 2550. “สีในวรรณกรรม.” การสัมมนาวิชาการเรื่องวัฒนธรรมเกี่ยวกับสโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาปรัชญา ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพฯ.