ชื่อนิสิต   หัวข้อวิทยานิพนธ์
 
1. นายจักรสุรักษ์ จันทรวงศ์  
2. นางสาวปัทมน กอตระกูลสิน  
3. นางสาวพรรณทิภา ชื่นชาติ  

วรรณกรรมของกวีหญิงสมัยต้นรัตนโกสินทร์ :
ศึกษาด้านอัตลักษณ์มโนทัศน์และกลวิธีการนำเสนอ

4 . นางสาวพรพรหม บุญถนอม  
5. นางสาวสมใจ โพธิ์เขียว  
6 . นายสมิง จารย์คุณ  
7. นายอนุศักดิ์ เนตรานนท์  
8. นายวิทยา พุ่มยิ้ม  
9 . นายปรัชญา ปานเกตุ  
10. ดุษฎี แซ่ตัน  
11. ระพี อุทีเพ็ญตระกูล  
12. วรารัตน์ สุขวัจนี   การศึกษาวิเคราะห์นวนิยายประวัติศาสตร์
สมัยกรุงศรีอยุธยา
13. นางสาวพัชรินทร์ มหิทธิกร   สิงหไกรภพ: การศึกษาการดัดแปลงนิทานคำกลอน
เป็นบทละครเวทีสมัยใหม
14. อาทิตย์ ศรีจันทร์   การศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรมคำสัตย์สาบานของไทย
15. จำลอง วงษ์ยี่   บทเพลงลูกทุ่ง พ.ศ.2537-พ.ศ.2547: ศึกษาภาพสะท้อนและบทบาทหน้าที่ทางสังคมและวัฒนธรรม
16. วชิรวิชญ์ มั่งมูล   การศึกษาเชิงวิเคราะห์นิทานคำกลอนเรื่องพระคาวุต
17. นนท์จรัส วงศ์วิชัยวัฒน์   การศึกษาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงในนวนิยายไทย
     


 
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ 18 - 22
 
   
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี

ละคร ระคน ตัวตน มนุษย์
 
ศาสตร์และศิลป์แห่งการเล่าเรื่อง
"สมเด็จพระนเรศวร" 
 Slide Show