" รับสมัครและการสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี)
โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2557"

- ประกาศรับสมัคร
- ใบสมัคร

04-11-2556
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ
พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล
จัดโดย ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์

- โครงการพิพิธพรรณวรรณา
- ใบสมัคร โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ

15-07-2556
"ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์
สาขาวิชาวรรณคดีไทย สังกัดภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์"

03-06-2556
"ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีไทย ภาควิชาวรรณคดี"
 

"ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาวิชาวรรณคดีฝรั่งเศส ภาควิชาวรรณคดี"

03-04-2556

12-2-2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทยเข้าศึกษา
ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
เพิ่มเติม

21-12-2555


5-11-2555


14-9-2555

7-9-2555

 
9-8-2555


 
9-8-2555


 
1-3-2555


“ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกการประกวดสุนทรพจน์”
แผนที่ อาคารวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
http://www.planning.ku.ac.th/planning/downloads/map_ku/38.jpg


หมายเหตุ*
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกประกวดสุนทรพจน์ยืนยันสิทธิ์
และแจ้งจำนวนผู้ติดตาม

เพื่อที่ทางโครงการฯ จะได้จัดสถานที่รับรอง และเตรียมอาหาร
สามารถติดต่อได้ที่ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
หมายเลข 0-2579-5566-8 ต่อ 1402
โทร. 0-2579-5566-8 ต่อ 1402 (น.ส.นัดดา วงษ์วรรณา)
ภายในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2555
17-02-2555


“ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555”


หมายเหตุ*
ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
(วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา 2555
ติดต่อกลับ คุณนัดดา วงษ์วรรณา ธุรการภาควิชาวรรณคดี
หมายเลข 0-2579-5566-8 ต่อ 1402
ภายในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

14-02-255503-02-2555

คลิ๊กที่ภาพเพื่อขยายใหญ

ขอเชิญร่วมการประกวดสุนทรพจน์

การท่องเที่ยวสร้างสรรค์ (creative tourism)

16-01-2555ขออภัยที่ล่าช้าในการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

"โครงการรับสมัครและสอบคัดเลือกผู้มีความสามารถด้านวรรณคดีไทย
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา ๒๕๕๕"

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษด้านวรรณคดีไทย
เข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วรรณคดี) โดยวิธีรับตรง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕
จะต้องทำการกรอกข้อมูลของตนเองในระบบฐานข้อมูลที่ลิงค์ด้านล่างนี้
ภายในวันพุธที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๕
https://docs.google.com/spreadsheet/embeddedform?
formkey=dHctcmtZSWZudWRVUUczMENJOVNiTFE6MQ


หมายเหตุ* สำหรับในช่อง “รหัสโรงเรียน” หากไม่ทราบให้กรอก 0000


ขอให้ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบ นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบ

เพื่อลงทะเบียนสอบและแสดงต่อผู้คุมสอบ
ในวันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3
อาคารมนุษยศาสตร์ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

16-01-2555