คลิ๊กที่ภาพ
  Dr.Dina Iordanova ศาสตราจารย์ด้านภาพยนตร์โลกประจำ Department of Film Studies, University of St.Andrews สหราชอาณาจักร ผู้ก่อตั้งและบริหาร Centre for Film Studies และผู้ริเริ่มโครงการจัดพิมพ์ตำราและหนังสือด้านภาพยนตร์ศึกษาของ University of St.Andrews เข้าพบคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ หัวหน้าภาควิชาวรรณคดี และคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี เพื่อหารือเรื่องการสร้างเครือข่ายวิจัยด้านวรรณคดีศึกษา ภาพยนตร์ศึกษา และวัฒนธรรมศึกษาระดับนานาชาติ เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556
     
  ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ ชุดโครงการเวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดโครงการเวทีสาธารณะมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 6 โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Sidonie Smith ศาสตราจารย์ทางวรรณคดีและสตรีศึกษาจาก University of Michigan, Ann Arbor สหรัฐอเมริกา วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2555...
     
 

ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดสัมมนาวิชาการ “วรรณศิลป์-สหศาสตร์-นาฏยคดี” และร่วมกับภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ พร้อมด้วยวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทองจัดโครงการ “วรรณคดี-ดนตรีวิจักษณ์: สีสันแห่งภาษาและชาติพันธุ์ในวรรณคดี-ดนตรีไทย” เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555......

     
     

  คลิ๊กที่ภาพ
  คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ “มนุษยศาสตร์ในทศวรรษใหม่: พลวัตแห่งองค์ความรู้กับพหุลักษณ์ทางวัฒนธรรม” เนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปีแห่งการสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม พ.ศ.2554 ......
     
 

บุคลากรภาควิชาวรรณคดี ร่วมรับประทานอาหารและสังสันทน์ในโอกาสที่ อาจารย์พรรณทิภา ชื่นชาติ ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา Language and Culture of Thailand ณ Universität Hamburg  สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ด้วยทุนส่วนตัว เมื่อปลายเดือนกันยายน 2554

     
  ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เชิญชมการประกวดสุนทรพจน์  “การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อสรรค์สร้างชุมชนสันติสุข ......
     
นิสิตและคณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าร่วม การประชุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรี จุฬาฯ-ธรรมศาสตร์-เกษตรฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ......
     
 
 

   หน้าหลัก  
  กิจกรรมพิเศษ