กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดีได้รับรางวัลเป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพ ประจำปี 2556 (รอบปีการศึกษา 2555 : 1 มิถุนายน 2555–31 พฤษภาคม 2556) และได้รับรางวัลพิเศษ สำหรับหน่วยงานต้นแบบด้านการประกันคุณภาพต่อเนื่อง 3 ปีขึ้นไป (ประจำปี 2553-2556)


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th