กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล” ณ สยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556 การประชุมวิชาการครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมการวิจัยและการบริการวิชาการของภาควิชาฯ และเพื่อแสดงมุทิตาจิตต่ออาจารย์วรรณา นาวิกมูลในวาระเกษียณอายุราชการ 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th