กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

บุคลากรภาควิชาวรรณคดีร่วมสังสรรค์ในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา Film Studies ณ University of St Andrews ประเทศสหราชอาณาจักร ด้วยทุนเฉลิมฉลอง 600 ปีแห่งการสถาปนา University of St Andrews เมื่อเดือนสิงหาคม 2556
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th