กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

นิสิตของภาควิชาวรรณคดีที่ได้รับรางวัลจากการประกวดในโครงการต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2556 ร่วมถ่ายรูปกับหัวหน้าภาควิชาฯ และรองหัวหน้าภาควิชาฯ เนื่องในโอกาสทำชื่อเสียงให้กับภาควิชาวรรณคดี


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 4401 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th