กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2556
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี

ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ปริญญาตรีภาควิชาวรรณคดี
การศึกษา 2556
พิพิธทัศนา
ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร
การอ่านตีความกวีนิพนธ์
ภาษาอังกฤษ
การประกวดอ่าน
กวีนิพนธ์ภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 11
 
 
สรรพ์ทัศนา สรรพวิชชา
วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม
แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี การสืบทอดประเพณี
เทศน์มหาชาติ
วันกรมสมเด็จ
พระปรมานุชิตชิโนรส
นัดพบเพื่อทบทวน
 
วรรณกรรมสมัยใหม่
ในสายตานักวิชาการญี่ปุ่น
บรรยายพิเศษโดย
Professor UDO Seiji จาก Tokyo University
of Foreign Studies
(8 ม.ค. 57)
“สโมสรวรรณคดีศึกษา”
ปีที่ 3 การบรรยายสาธารณะ
ครั้งที่ 1
หยั่งราก ยืนหยัด ระบัดใบ:
คุณค่าและความสัมพันธ์
ระหว่างวรรณคดีกับชีวิต บรรยายโดย รองศาสตราจารย์
ยุพร แสงทักษิณ อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาวรรณคดี
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
(29 ม.ค. 57)
จิตวิเคราะห์กับ
ชั่วฟ้าดินสลาย
บรรยายพิเศษโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ทอแสง เชาว์ชุติ
ภาควิชา
วรรณคดีเปรียบเทียบ
คณะอักษรศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(21 ม.ค. 57)
พี่น้องสัมพันธ์
จูงมือกัน
ไปปลูกต้นไม้
       
“สโมสรวรรณคดีศึกษา”
ปีที่ 3 การบรรยาย
สาธารณะ ครั้ง 2
โครงการดนตรี วรรณคดี
ประสานศิลป์ จากบาโรก
สู่โรแมนติก
ตะเลงพ่าย-เสมอทิพย
มาลยผกาเกบร้อยเฉลอม
ถ้อยสืบหล้าอย่าสูญ
“พิพิธภัณฑ์วังวรดิศ
และ
หอสมุดดำรงราชานุภาพ”
การจัดการความรู้:เทคนิค
และประสบการณ์การเขียน
เอกสารประกอบการสอน
 
ตามรอยวรรณคดี
กับการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม
ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
เรือพระราชพิธี
มาฆบูชารำลึก
ณ วัดพระศรีมหาธาตุ
บางเขน
สัมมนาประเมินผล
การฝึกงานของนิสิต
 
 
2551
2552
2553
2554
2555
วรรณกรรมและศิลปะจีนและ
อินเดีย: บทบาทและอิทธิพล
ที่มีต่อสังคมโลก บรรยายโดย
รองศาสตราจารย์
ดร.กนกพร นุ่มทอง
ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
และรองศาสตราจารย์
ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ
คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
(26 ก.พ. 57-5 มี.ค. 57)
ความร่วมมือกับมูลนิธิ
จักรพันธ์ โปษยกฤต
ในการทำนุบำรุงศิลป
วัฒนธรรม
วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์
สำนึกดี มุ่งมั่น สร้างสรรค์
สามัคคี ครั้งที่ 1
       

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี
 

 
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th