ภาควิชาวรรณคดี ร่วมกับ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “พิพิธพรรณวรรณา: ความทรงจำและสยาม-ไทยศึกษาในบริบทสากล” คณะมนุษยศาสตร์ร่วมกับสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2556
     
 
บุคลากรภาควิชาวรรณคดี ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ลาศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต สาขา Film Studies ณ University of St Andrews ประเทศสหราชอาณาจักร เมื่อเดือนสิงหาคม 2556
     
     
     
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ


 

 

 

 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี
 


  หน้าหลัก  
  กิจกรรมพิเศษ