กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

วรรณคดีสังสันทน์

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี ร่วมรับประทานอาหารและสังสันทน์เพื่อเฉลิมฉลองวาระต่างๆ ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.กฤตยา ณ หนองคาย สำเร็จปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย (คติชนวิทยา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับสูงสุด (ศาสตราจารย์ระดับ 11) 3) รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวรรณคดีไทย 4) อาจารย์พรรณราย ชาญหิรัญ ลาศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 5) เฉลิมฉลองการตรวจประเมินหลักสูตรของภาควิชาฯ ที่ผ่านไปอย่างเรียบร้อยโดยมีอาจารย์จิรวุฒิ กิจการุณเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th