กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดีจัดโครงการจัดการความรู้-KM เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสาขาวรรณคดีด้วยแนวคิด creative teaching” โดยมีรองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม เป็นวิทยาการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ในภาควิชาวรรณคดี ร่วมทั้งคณาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษาศาสตร์ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล ได้เข้าร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรดังกล่าวด้วยภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th