กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

คุณทิพวัน บุญวีระ อดีตผู้อำนวยการกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
มอบหนังสือที่เกี่ยวกับวรรณดคีและศิลปวัฒนธรรมในการครอบครองให้แก่ภาควิชาวรรณคดี เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของภาควิชาต่อไป
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th