กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง "ละครลิง" และเป็นเวทีรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ
โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการแสดงละครลิงจากละครลิงคณะศิษย์พระกาฬภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th