กิจกรรมพิเศษ - ภาควิชาวรรณคดี

ภาควิชาวรรณคดีจัดโครงการ "การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ: สัมมนาบุคลากรภาควิชาวรรณคดีเพื่อการพัฒนา" ในวันอังคารที่ 24-วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาวรรณคดี
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th