เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

รองศาสตราจารย์ ดร.สรณัฐ ไตลังคะ ได้รับรางวัล "วัฒนคุณาธร" ผู้ทำประโยชน์ด้านศาสนา ศิลปะ จากวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรม

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th