เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

อาจารย์ฟาริส โยธาสมุทร ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีมาก ปี 2556 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th