เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

อาจารย์รัตนพล ชื่นค้า ได้รับรางวัลชมเชยผลงานวิจัยหัวข้อ "กระบวนการฟื้นฟูและสืบทอดหนังใหญ่วัดพลับพลาชัย จังหวัดเพชรบุรี" จากการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th