เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นายกรกฎ คำแหง ได้รับรางวัลชมเชย
การประกวดร้อยกรองรางวัลโล่พระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๗
ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th