เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

น.ส.ณัฎฐา เอกตาแสง ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดอ่านทำนองเสนาะระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ถ้วยรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สรวลเสียงเสนาะทำนอง อ่าน-พากย์-ขับ-ร้อง ซ้องถวาย จัดโดย กองทุนพระมหาชนก มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th