เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ในการประกวดบทความวิชาการ ระดับปริญญาตรี โครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา" ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th