เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นายเตชิต รอดเชียง
ได้รับรางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการประกวดและแข่งขันการแต่งกลอนสด ระดับอุดมศึกษาและประชาชน เนื่องในงานวันสุนทรภู่ จังหวัดระยอง ปี 2557ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th