เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

โครงการ "ปันน้ำใจสู่ผู้พิการทางสายตา" ของนิสิตภาควิชาวรรณคดี โดยน.ส.ศุภาพิชญ์ บุญรวบ น.ส.ตวงกนก เพชรบูรณ์ น.ส.ภูมิรัตน์ มีลักษณะ น.ส.นัชชา จิตรสมบูรณ์ น.ส.พิมพ์รำไพ อยู่ขวัญ น.ส.ชฎาพร พันธ์สุข น.ส.ตรองกมล สิงหเสนี ได้รับรางวัลดีเด่นในการประกวดผลงานนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2557 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th