เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

น.ส.สุทัตตา พาหุมันโต และนายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ ได้รับรางวัลเรียนดี "ทุนภูมิพล" ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th