เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นายอนันต์ รักดี ได้รับรางวัลนิสิตผู้แต่งกายเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย ในโครงการมอบรางวัลแต่งกายดีในวันไหว้ครู มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th