เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตสาขาวรรณคดีไทยปี 3 ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดเรียงความ"หนังสือเล่มโปรดของฉัน" จัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th