เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นิสิตสาขาวรรณคดีไทยได้รับรางวัลจากการแข่งขันสักวากลอนสด (ประเภททีม)ระดับอุดมศึกษา
ในงาน “ราชมงคลรักษ์เหลืองจันท์วันดอกไม้บาน” ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 โดยทีมนายกรกฏ คำแหง
นางสาวสิริมาส บำรุงสิน และนางสาวศุภลักษณ์ หอมชื่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2
ส่วนทีมนายเตชิต รอดเชียง นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร และนางสาววิรัชพัชร สุคันธา ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 3

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th