เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นิสิตสาขาวรรณคดีไทยได้รับรางวัลระดับชาติ ประกวดเพลงยาวรางวัลศรีสุนทรโวหาร ครั้งที่ 1 จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดระยอง
นายเตชิต รอดเชียง นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ
และนายกรกฎ คำแหง นิสิตชั้นปีที่ 2 ได้รับรางวัลชมเชย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2558

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th