เกียรติประวัติและรางวัล - ภาควิชาวรรณคดี

นายพิชญาวุฒิ กุมภิโร และนายวธิรุ่ง ทรงพิพัฒน์ นิสิตสาขาวรรณคดีไทยชั้นปีที่ 3 ได้รับคัดเลือกจากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์
เพื่อเข้ารับรางวัลนิสิตที่มีความประพฤติดี ประจำปี 2558 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558


ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร :02-940-6979 email address : lit@ku.ac.th