กิจกรรมเสริมหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557   

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมทั้งสากลและไทย ก้าวไปกับภาควิชาวรรณคดี

1.โครงการ
แรกพบภาควิชาวรรณคดี
2.โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ระดับปริญญาตรี
3.โครงการ
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
ระดับปริญญาโท
4.โครงการ
นัดพบนิสิตวรรณคดี
ปีการศึกษา 2557
 
 
5.โครงการ
เพราะรักคือความผูกพัน
6.โครงการ
การศึกษาทฤษฎีวรรณคดี
วิจารณ์ตะวันออก
7.โครงการ
บรรยายพิเศษ
เรื่องอิเหนาที่เราไม่รู้ ข้อค้นพบและประสบการณ์
จากงานวิจัย
8.โครงการ
สืบสานนาฏศิลปิน
       
9.โครงการ
เปนบำเทิงธรณี
แสนสุขศรีอโยธยา มรดกวรรณคดีการแสดงไทยสมัยอยุธยา
10.โครงการ
ผลิตภาพยนตร์สั้น
เชิงสารคดีท่องเที่ยว
กับหนังพาไป
11.โครงการ
พี่น้องสัมพันธ์จูงมือกัน
ไปปลูกต้นไม้ ครั้งที่ 2 ปลูกป่าชายเลน
12.โครงการ
ยลสุทัศน์เทพรังสรรค์ ศิลปกรรมและปกรณัมพราหมณ์-พุทธ
วัดสุทัศน์เทพวราราม
 
13.โครงการ
บรรยายพิเศษ
สโมสรวรรณคดีศึกษา
ปีที่ 4 ครั้งที่ 1 อาเซียนทัศนา ภาพยนตร์อาเซียน เอกภาพในความหลากหลาย
14.โครงการ
พิพิธทัศนา
ณ พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ พระนคร
15.โครงการ
แฟนพันธุ์แท้วรรณคดี
ครั้งที่ 2
16.โครงการ
การอ่านตีความกวินิพนธ์
ภาษาอังกฤษ
 
 

17.โครงการ
นาฏกานุรักษ์
โขนพระราชทาน ชุดศึกอินทรชิต ตอนนาคบาศ
18.โครงการ
พี่เก่าสอนน้อง-ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดี่ยว
19.โครงการ
ธรรมปัญญาบดี
ปูชนียาลัย
20.โครงการ
สรรพ์ทัศนา
สรรพวิชา
วัดพระเชตุพนฯ ปีที่ 2
       
 
21.โครงการ
มาฆบูชารำลึก ครั้งที่ 2
จัดขึ้น ณ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ บางเขน
22.โครงการ
ทัศนศึกษา
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี
23.โครงการ
Walking Tour
"ทอดน่อง
ท่องประวัติศาสตร์
การเมืองไทยร่วมสมัย"

24.โครงการ
ทัศนศึกษานอกสถานที่ พิพิธภัณฑ์
วังวรดิศและ
หอสมุดดำรงราชานุภาพ

 
 
2551
2552
2553
2554
2555
2556
25.โครงการ
วรรณคดีกีฬาสัมพันธ์
สำนึกดี มุ่งมั่น
สร้างสรรค์ สามัคคี
ครั้งที่ 2
26.
ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดสัมมนาวิชาการสโมสรวรรณคดีศึกษา ปีที่ 5 เรื่อง “วรรณคดีไทยศึกษาพลัดถิ่นในคริสต์ศตวรรษที่ 21”
       


 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี
 

ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร : 02-940-6979  e-mail: lit@ku.ac.th