กิจกรรมพิเศษ 2557
 


วรรณคดีสังสันทน์
  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 คณาจารย์ภาควิชาวรรณคดี ร่วมรับประทานอาหารและสังสันทน์เพื่อเฉลิมฉลองวาระต่างๆ ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.กฤตยา ณ หนองคาย สำเร็จปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย (คติชนวิทยา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2) ศาสตราจารย์กุลวดี มกราภิรมย์ ได้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ระดับสูงสุด (ศาสตราจารย์ระดับ 11) 3) รองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในสาขาวรรณคดีไทย 4) อาจารย์พรรณราย ชาญหิรัญ ลาศึกษาต่อหลักสูตรอักษรศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร และ 5) เฉลิมฉลองการตรวจประเมินหลักสูตรของภาควิชาฯ ที่ผ่านไปอย่างเรียบร้อยโดยมีอาจารย์จิรวุฒิ กิจการุณเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
 
 

ภาควิชาวรรณคดีจัดโครงการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรสาขาวรรณคดีด้วยแนวคิด creative teaching” โดยมีรองศาสตราจารย์นัทธนัย ประสานนาม เป็นวิทยาการ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2558 ณ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยคณาจารย์ในภาควิชาวรรณคดี รวมทั้งคณาจารย์จากภาควิชาภาษาไทยและภาควิชาภาษาศาสตร์ ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พุทธชาติ โปธิบาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้ร่วมอภิปรายประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรตามแนวทางดังกล่าวด้วย
 
 
  คุณทิพวัน บุญวีระ อดีตผู้อำนวยการกองวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร มอบหนังสือที่เกี่ยวกับวรรณดคีและศิลปวัฒนธรรมในการครอบครองให้แก่ภาควิชาวรรณคดี เพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนของภาควิชาต่อไป
 
 

  ภาควิชาวรรณคดี และ คณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม
จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “เพื่อก้าวข้ามสะพานที่พาดข้าม จะเก็บเกี่ยวข้าวงามในทุ่งใหม่”:ประวัติวรรณกรรมไทยร่วมสมัยในมุมมองร่วมสมัย ในวันศุกร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2557 ณ ห้องแสดงดนตรี อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีอาจารย์ นักวิชาการ นิสิตนักศึกษาสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
 
 

  ภาควิชาวรรณคดี และคณะกรรมการฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
จัดโครงการสัมมนาวิชาการเรื่อง “ละครลิง”: มหรสพพื้นบ้านกับการขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ณ ห้องแสดงดนตรี ชั้น 2 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน
เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เรื่อง "ละครลิง" และเป็นเวทีรับฟังข้อคิดเห็นเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนละครลิงเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ โดยประกอบไปด้วยกิจกรรมการบรรยายและเสวนาทางวิชาการ รวมถึงการแสดงละครลิงจากละครลิงคณะศิษย์พระกาฬ
 
 

ภาควิชาวรรณคดีจัดโครงการ "การจัดการความรู้ สู่ความเป็นเลิศ: สัมมนาบุคลากรภาควิชาวรรณคดีเพื่อการพัฒนา" ในวันอังคารที่ 24-วันพุธที่ 25 มิถุนายน 2557 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อกระบวนการการจัดการความรู้ด้านการประกันคุณภาพ การเรียนการสอน และการวิจัยของคณาจารย์ในภาควิชาวรรณคดี
     
   

 

     
กิจกรรมพิเศษ 2556
กิจกรรมพิเศษอื่นๆ 
แบบประเมินความพึงพอใจ
การบริการข้อมูลข่าวสาร
ของเว็บไซต์ภาควิชาวรรณคดี
 


  หน้าหลัก  
  กิจกรรมพิเศษ