ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 ถนนงามวงค์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900