กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


1. โครงการแรกพบภาควิชาวรรณคดี (First Date)
จัดเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 8.30-12.30 น. ณ ลานข้างอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์
เป็นกิจกรรมที่นิสิตรุ่นพี่จัดให้นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ของภาควิชาวรรณคดีภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th