กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


2. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ปริญญาตรี ภาควิชาวรรณคดี ประจำปีการศึกษา 58
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-14.30 น. ณ ห้อง 206 อาคาร ศร.3
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตใหม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรสาขาวิชาที่เข้าศึกษา
นอกจากนี้ในงานยังมีการเสวนาจากนิสิตเก่าของภาควิชาวรรณคดีอีกด้วยภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th