กิจกรรมเสริมหลักสูตรภาคต้น 2558 - ภาควิชาวรรณคดี


3. โครงการเรียนรู้สู่โลกอุตสาหกรรมสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 1
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้อง 105 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีวิทยากรคือคุณปราบดา หยุ่น
โครงการนี้เป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรในรายวิชา 01376496 เรื่องเฉพาะทางวรรณคดีไทย (บรรณาธิการกิจ)
ภาควิชาวรรณคดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 02-579-5566-8 ต่อ 1402 โทรสาร: 02-940-6979 e-mail: lit@ku.ac.th